ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು2022-04-19T06:47:05+00:00

ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳು: ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತರನ್ನಾಗಿಸುವುದು/ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ